Թուրքիոյ սահմաններու և արտասահմանի երկիրներու մէջ գործող հայ ճարտարապետ և ճարտարագէտները մի

երդիկի մէջ ամփոփելու նպատակաւ մէկտեղուած խմբակը իր առաջին ժողովը գումարած է 24 Ապրիլ 1999ին:

Ժամանակի ընթացքին մասնակիցներու քանակը մեծցած և վերջապէս 27 Յուլիս 2007 թուականին միութեան

հանգամանքը ստանալով պաշտօնապէս հիմնուած է Հայճար անուան ներքեւ:

Նպատակ

Հայճարմիութեանհիմնականնպատակնեղածէպատմականևմշակութայինարժէքներըցոլացնողկոթողներուվերականքմանկամբարելաւմանըօժան

դակել, հասարակութեանմէջայսարժէքներունկատմամբ

hետաքրքրութիւնարթնցնելևբոլորասոնքիրականացնելուհամարկարենալնաևմասնագէտներուհետհամագործակցիլ:

Հեռակէտ

  • Ճարտարապետական, ճարտարագէտականուսումստացածևկամդեռաշակերտողանձերութէքնիքականգիտելիքներըամրապնդելուհամարդասախօսութիւններ, բանախօսութիւններկազմակերպել .
  • Անդամներումիջեւգիտելիքներուևփորձարութեանփոխանակումը, Թէքնիքականևընկերայինփոխյարաբերութիւնըհաստատողպլաթֆորմմըստեղծել.
  • Համայնքայինհաստատութիւններումասնագիտականօժանդակութիւնցուցաբերել.
  • Ճարտարապետութեանևճարտարագէտութեանգիտութիւններուհետառնչուածզարգացումներըհետապնդելովանդամներըայսնորգիտելիքներէտե ղեակպահել: