«Հայ­ճար»ի նա­խա­ձեռ­նու­թեամբ շա­բա­թա­վեր­ջին քա­ղա­քիս մէջ ե­լոյթ մը ու­նե­ցաւ Հա­յաս­տա­նի Ճար­տա­րա­պե­տա­կան թան­գա­րա­նի տնօ­րէն Ա­շոտ Գրի­գո­րեան։ Ֆէ­րի­գիւ­ղի «Շի­րի­նօղ­լու» սրա­հին մէջ կազ­մա­կեր­պուած ե­րե­կոյ­թին ըն­թաց­քին ող­ջոյ­նի խօս­քը մը ար­տա­սա­նեց «Հայ­ճար»ի վար­չու­թեան ա­տե­նա­պետ Ժան Կավ­րի­լոֆ։ Ա­ւե­լի վերջ հան­դէս ե­կաւ Ա­շոտ Գրի­գո­րեան, որ միեւ­նոյն ժա­մա­նակ այս բնա­գա­ւա­ռին մէջ կը դա­սա­խօ­սէ։ Ա­շոտ Գրի­գո­րեան ման­րա­մասն անդ­րա­դար­ձաւ Պա­լեան գեր­դաս­տա­նի ճար­տա­րա­պե­տա­կան ժա­ռան­գու­թեան՝ ծա­նօթ ու ան­ծա­նօթ ե­րե­սակ­նե­րով։ Ան այդ ժա­ռան­գու­թեան պտուղ­նե­րը ո­րա­կեց նուի­րա­կան ա­ւանդ։ Հարկ է նշել, որ մօ­տա­ւոր ան­ցեա­լին Հա­յաս­տա­նի Ազ­գա­յին ճար­տա­րա­պե­տա­կան թնա­գա­րա­նին մէջ տե­ղի ու­նե­ցած էր Պա­լեան­նե­րու վե­րա­բե­րեալ ցու­ցա­հան­դէս-ե­լոյթ մը, ո­րու կրկնու­թիւնն էր խոր­քին մէջ շա­բա­թա­վեր­ջին քա­ղա­քիս մէջ կազ­մա­կեր­պուա­ծը։ Ա­շոտ Գրի­գո­րեան ձեռ­նար­կի ա­ւար­տին պա­տաս­խա­նեց նաեւ ներ­կա­նե­րու հար­ցում­նե­րուն։